UWAGA

Informujemy, że z dniem 1 stycznia 2015 r. zadania Wojewódzkiego Centrum Zdrowia Publicznego w Łodzi w likwidacji przejmuje Wydział Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi – oddział zdrowia publicznego. 

W związku z tym:

1. korespondencję w sprawach ochrony zdrowia należy kierować na adres: Wydział Polityki Społecznej, Oddział Zdrowia Publicznego, ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź;

2. ulega zmianie adres elektronicznej skrzynki podawczej e-Puap: /lodzuw/skrytka;

3. kontakt telefoniczny będzie możliwy za pośrednictwem sekretariatu Wydziału Polityki Społecznej: (42) 664 20 01 do 04 lub bezpośrednio z pracownikami oddziału zdrowia publicznego na numery i adresy mailowe zamieszczone na stronie internetowej wydziału: www.pomoc.lodzkie.eu

 

Dział Nadzoru i Kształcenia Kadr Medycznych w Ochronie Zdrowia


...czytaj artykuły z tego działu
...pobieraj pliki z tego działu


Do zakresu działania Działu Nadzoru i Kształcenia Kadr Medycznych w Ochronie Zdrowia należy w szczególności:
 1. ocena opieki zdrowotnej nad matką, noworodkiem i małym dzieckiem oraz dziećmi i młodzieżą w wieku szkolnym, pod względem dostępności, efektywności udzielanych świadczeń medycznych oraz zgodności z przyjętymi procedurami i standardami postępowania profilaktycznego;
 2. merytoryczny nadzór nad jakością świadczeń udzielanych kobietom, noworodkom, dzieciom oraz młodzieży w wieku szkolnym w podmiotach leczniczych, wynikający z przepisów prawnych oraz standardów postępowania profilaktycznego;
 3. ocena stanu zdrowia kobiet oraz populacji wieku rozwojowego na podstawie sprawozdawczości statystyki publicznej;
 4. dokonywanie analiz, sporządzanie raportów, przygotowywanie publikacji dotyczących:
  1. umieralności okołoporodowej płodów i noworodków,
  2. przyjęć ambulatoryjnych oraz hospitalizacji kobiet, dzieci i młodzieży,
  3. realizacji badań przesiewowych w populacji szkolnej, na podstawie sprawozdawczości ministerialnej;
 5. sprawowanie nadzoru organizacyjno-merytorycznego w zakresie opieki nad matką i dzieckiem;
 6. opracowywanie, przy współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi Centrum planów kontroli podmiotów leczniczych;
 7. kontrola podmiotów leczniczych;
 8. monitorowanie procesów kontrolnych i sporządzanie kwartalnych sprawozdań z realizacji planów kontroli WCZP;
 9. sporządzanie sprawozdań z realizacji Narodowego Programu Zdrowia;
 10. przekazywanie ministrowi właściwemu ds. zdrowia, do dnia 15 lutego każdego roku, rocznych informacji o zrealizowanych w ubiegłym roku programach zdrowotnych oraz o programach zdrowotnych planowanych na ten rok, na podstawie art.10 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. z 2008 r., Nr 164, poz. 1027, ze zm.);
 11. realizacja działań mających na celu profilaktykę oraz promocję zdrowia na terenie Województwa;
 12. organizowanie zebrań szkoleniowych dla personelu medycznego zatrudnionego w placówkach realizujących zadania z zakresu opieki nad matką i dzieckiem;
 13. współpraca z jednostkami ochrony zdrowia, konsultantami wojewódzkimi, Narodowym Funduszem Zdrowia, Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną, Kuratorium Oświaty, Instytutem Matki i Dziecka w Warszawie, samorządami zawodowymi i pozarządowymi oraz innymi jednostkami w zakresie zadań Działu;
 14. przeprowadzanie kontroli wykonywania i dokumentowania badań lekarskich i psychologicznych oraz wydawanych na ich podstawie orzeczeń dla osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń oraz osób ubiegających się o wydanie lub posiadających licencję detektywa;
 15. nadzór nad lecznictwem uzdrowiskowym prowadzonym przez zakłady lecznictwa uzdrowiskowego na obszarze Województwa przy pomocy naczelnego lekarza uzdrowiska w tym zawieranie umów cywilnoprawnych z powołanym przez Wojewodę Łódzkiego Naczelnym Lekarzem Uzdrowiska;
 16. delegowanie przedstawicieli do udziału w składzie komisji egzaminacyjnej przyznającej licencje pracownikom ochrony;
 17. opiniowanie uchwał organów gminy w sprawach gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii;
 18. przeprowadzanie kontroli w zakresie dokonywaniu oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego przez innego lekarza, pielęgniarkę jednostki organizacyjnej pomocy społecznej lub kierującego akcją prowadzenia medycznych czynności ratunkowych - art. 18 ust. 10 pkt. 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (t. j. Dz. U. z 2011 r., Nr 231, poz. 1735, ze zm.);
 19. przeprowadzanie kontroli w zakresie zapewnienia realizacji postanowienia sądowego o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego osoby, o której mowa w art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (t. j. Dz. U. z 2011 r., Nr 231, poz. 1735, ze zm.), art. 46 ust. 2b wyżej wymienionej ustawy;
 20. przeprowadzanie kontroli wykonywanych przez powiaty zadań w zakresie opieki zdrowotnej dla kombatantów - art. 73 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 400);
 21. zawieranie corocznie z powołanymi przez Wojewodę konsultantami wojewódzkimi dla województwa łódzkiego umów cywilnoprawnych na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o konsultantach w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2009 r., Nr 52, poz. 419, ze zm.), współdziałanie z konsultantami wojewódzkimi w zakresie wykonywania zadań określonych umowami oraz wykonywanie obsługi administracyjno-finansowej konsultantów wojewódzkich;
 22. prowadzenie spraw z zakresu rad społecznych podmiotów leczniczych nie będących przedsiębiorcami;
 23. monitorowanie sytuacji w ochronie zdrowia i sporządzanie okresowych sprawozdań;
 24. prowadzenie spraw związanych z aktualizacją dokumentacji „Stałego Dyżuru";
 25. dokonywanie czynności związanych z zakwalifikowaniem, przebiegiem i zakończeniem szkolenia specjalizacyjnego przez lekarza lub lekarza-dentystę, a nadto wykonywanie innych zadań i uprawnień wojewody, wynikających z art. 16c, 16e, 16l, 16m, 16o, 16p, 16r, 19f, 19h i 19i ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t. j. Dz. U. z 2011 r., Nr 277, poz. 1634, ze zm.) oraz wynikających z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. z 2013r., poz. 26);
 26. wyznaczanie osoby do przekazywania danych do rejestru lekarzy odbywających szkolenia specjalizacyjne i współpracy z Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w sprawach związanych z uzupełnianiem i modyfikacją danych wpisanych do rejestru i przekazywanie upoważnienia tej osoby dyrektorowi Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego - § 2 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 kwietnia 2012 roku w sprawie rejestru lekarzy odbywających szkolenie specjalizacyjne (Dz. U. z 2012 r., poz. 415);
 27. organizacja i prowadzenie różnych form kształcenia podyplomowego lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych oraz innych zawodów medycznych;
 28. prowadzenie rejestru i wydawanie kart doskonalenia zawodowego ratowników i dyspozytorów medycznych;
 29. prognozowanie w zakresie potrzeb kadrowych i szkoleniowych pracowników medycznych;
 30. współpraca przy realizacji zadań z Centrum Egzaminów Medycznych, Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w zakresie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów, Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w zakresie prowadzonych szkoleń;
 31. opracowywanie i wydawanie pomocniczych materiałów dydaktycznych związanych z procesem kształcenia zawodowego lekarzy i pielęgniarek;
 32. współpraca z podmiotami leczniczymi, organizacjami samorządowymi i towarzystwami naukowymi w zakresie prowadzenia szkoleń personelu medycznego;
 33. współpraca z konsultantami wojewódzkimi w zakresie miejsc akredytacyjnych na terenie województwa łódzkiego i prowadzonych specjalizacji;
 34. przeprowadzanie kontroli w zakresie organizacji stażu podyplomowego dla pielęgniarek i położnych - art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (t. j. Dz. U. z 2009 r., Nr 151, poz. 1217, ze zm.), w związku z art. 96 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2011r., Nr 174, poz. 1039, ze zm.);
 35. sprawowanie nadzoru nad odbywaniem stażu podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów oraz w zakresie spełniania przez podmioty prowadzące staż wymagań i warunków, jakimi powinny odpowiadać podmioty lecznicze, indywidualne praktyki lekarskie i indywidualne specjalistyczne praktyki lekarskie, w których odbywane są staże podyplomowe oraz sposobu dokonywania oceny realizacji programu stażu przez te podmioty, na podstawie art. 15 ust. 6b i 6c pkt 1-4 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t. j. Dz. u. z 2011 r., Nr 277, poz. 1634, ze zm.) oraz informowanie Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi celem podjęcia stosownych decyzji wynikających z art. 15 ust. 6c pkt 5 i 6 powołanej ustawy;
 36. przygotowywanie projektów umów cywilnoprawnych w zakresie zadań realizowanych przez Dział;
 37. prowadzenie ewidencji umów cywilnoprawnych w zakresie właściwości Działu oraz monitorowanie prawidłowej ich realizacji;
 38. sporządzanie i przekazywanie do Działu Ekonomicznego stosownych dokumentów w celu zgłoszenia zleceniobiorcy do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego oraz w celu wyrejestrowania zleceniobiorcy z ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego;
 39. opracowywanie materiałów do Biuletynu Informacji Publicznej z zakresu realizowanych zadań Działu;
 40. wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora.

Pracą Działu kieruje Kierownik, który bezpośrednio podlega Dyrektorowi WCZP.